Välkommen till Örnsköldsviks nya biblioteksbuss. 
Bussens huvudmålgrupper är de yngsta och äldsta. För dessa grupper har närhet till bibliotek stor betydelse.
Biblioteksbussen är en flexibel serviceenhet som ska locka till läsning, öka digital delaktighet och sprida glädje.
Bussen levereras under hösten 2021 och börjar köra enligt turlista i början av januari 2022. Detaljerad turlista publiceras senare.

Kirjastoauto (Finska)
Tervetuloa käymään Örnsköldsvikin uudessa kirjastoautossa.
Auton pääasialliset kohderyhmät ovat lapset ja ikääntyneet. Näille ryhmille kirjaston läheisyydellä on tärkeä merkitys.
Kirjastoauto on joustava palveluyksikkö, jonka tehtävänä on kannustaa lukemista, lisätä digitaalista osallisuutta ja tuoda iloa elämään.

Girjerájusbusse (Nordsamiska)
Buresboahtin Örnsköldsviks girjerájusbussii.
Busseváldoulbmiljoavkkut leat unnimusat ja boarrásepmosat. Daidda girjerádjosa lagásvuođas lea stuora mearkkasupmi.
Girjerájusbusse lea molssaevttolaš bálvalusovttadat mii geasuha lohkamii, lasida digitála oassálastima ja viiddida ilu.

Gærjagåetiebusse (Sydsamiska)
Buerie båeteme Orrestaaren orre gærjagåetiebussese.
Bussen åejvieulmiedåehkieh leah dah nööremes jïh båarasommes. Dejtie dåehkide edtjieh lïhkesvoetem gærjagåetide vihkeles.
Gærjagåetiebusse lea fleksijbele dïenesjeektievoete mij edtja skreejredh lohkemasse, digitaale ektievoetese jeanene jïh aavoem juekedh.

 

Kontaktuppgifter

Telefonnummer kommer
Skicka e-post

Kalender

Biblioteksbussen börjar rulla i kommunen i början av januari 2022.

Biblioteket erbjuder

Teknik

Datorer
iPads
Wifi
Kopiator
Skrivare
Skanner

 

Tillgänglighet

Hiss
Hörslinga