Barns språkutveckling

Genom Bokstart delar biblioteken i Örnsköldsvik, i samverkan med bildningsförvaltningen, förskolan och BVC, ut gåvoböcker till alla nyfödda och 3-åringar i kommunen. I samverkan med skolan delar biblioteken även ut gåvoböcker till alla 6-åringar varje år. Gåvoböckerna och aktiviteterna är ett medvetet och långsiktigt arbete med grund i Örnsköldsvik kommuns biblioteks- och läsfrämjandeplan för att verka läsfrämjande och ska ses som en del i en kunskapsstege.

Lapsen kielenkehitys (Finska)
Örnsköldsvikin kirjastoissa jaetaan joka vuosi yhteistyössä sivistyshallinnon, esikoulun ja lastenneuvolan kanssa lahjakirjat kaikille vastasyntyneille, 3-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Lahjakirjat ja tapahtumat ovat Örnsköldsvikin kunnan kirjastonkäytön ja lukemisen edistämissuunnitelmaan perustuvaa tietoista ja pitkän aikavälin työtä, jolla pyritään edistämään lukemista ja joka on nähtävä yhtenä osaamisportaiden osana.

Máná gielaovdáneapmi (Nordsamiska)
Örnsköldsvika girjerádjosis, ovttasbarggus skuvlenhálddahusain, ovdaskuvllain ja MDG(BVC) juhkkojuvvo skeaŋkagirjjit buot easkariegádan mánáde, 3- jahkášažžaide juohke jagi. Skeaŋkagirjjit ja doaimmat leat diđolaš ja bistevaš bargu vuođđun Örnsköldsvika gieldda girjerájus- ja lohkanovddidanplánas lohkanovddideami váikkuheapmái ja oidnojuvvo oassin máhttoráhppás.

Maanaj gïeleevtiedimmie (Sydsamiska)
Gærjagåetine Orrestaaresne, skearkagimmiereereminie, aarhskuvline jïh BVC:ine laavenjostoeh vadtesegærjah vedtieh gaajhkide maanatjidie, 3 jaepien båeries jïh 6 jaepien båeries maanide fïerhten jaepien. Vadtesegærjah jïh darjomh leah voerkes jïh guhkiem barkoe man våarome Orrestaaren tjïelten gærjagåetie- jïh lohkemeskreejremesoejkesje guktie lohkemem skreejredh jïh lea bielie maahtoeraajterisnie.

Språk